Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. BETALING

1.1. Online aankopen kunt u betalen door middel van vooruitbetaling via: iDEAL. Voor reeds bestaande klanten die op rekening kopen geldt dat zij voor de keuze van betalen ,, op rekening’’ in beeld krijgen en daarvoor kunnen kiezen.

2. LEVERING EN VERZENDKOSTEN

2.1. De bijdrage in de kosten voor levering op het gekozen afleveradres bedraagt: € 4,95.Wanneer de bestelling een waarde heeft die groter is dan € 75,= vervalt de bijdrage in de kosten voor levering.

3. AFHALEN BIJ DE PROFNORM VAN UW KEUZE

3.1. Om een correcte afhandeling te garanderen bij afhalen bij de Profnorm locatie, verzoeken wij u vriendelijk om te tekenen voor ontvangst en uw legitimatie mee te nemen.

4. THUISBEZORGEN

4.1. U kunt er ook voor kiezen om uw online aankopen thuis te laten bezorgen.

5. ANDER AFLEVERADRES

5.1. U kunt uw online aankoop ook op een ander adres laten afleveren. Bijvoorbeeld op uw werk, bij familie of bij uw buren.

6. LEVERTIJD

6.1. We streven naar een snelle afhandeling van uw bestelling. De normale levertijd is: indien voor 11.00 uur besteld wordt het de volgende werkdag geleverd.
6.2. Bent u niet thuis: Onze chauffeur heeft een 'Niet Thuis Bericht' bij u achtergelaten. U ontvangt dit bericht op het moment dat de pakketzending niet afgeleverd kan worden.

7. ARTIKEL NIET LEVERBAAR

7.1. Mocht het artikel toch niet leverbaar zijn dan wordt u door ons per mail/telefonisch daarvan op de hoogte gesteld. En het betaalde bedrag wordt binnen 30 dagen op uw bankrekening gestort.

8. RUILEN EN RETOURNEREN

8.1. Ondanks het feit dat uw bestelling met zorg wordt samengesteld, kan het voorkomen dat er iets niet naar wens is. Neem in voorkomend geval contact op met de door u gekozen Profnorm.

9. RETOURNEREN ONLINE AANKOOP

9.1. Als u het bestelde artikel toch niet wilt, kunt u het binnen veertien (14) dagen na aflevering terugbrengen naar uw winkel. U krijgt dan de aankoopprijs terugbetaald.
9.2. Bent u niet in staat om het artikel naar de winkel te brengen? Dan stuurt u het artikel inclusief alle toebehoren en de originele factuur in een deugdelijke verpakking voor eigen rekening en risico naar Profnorm. U ontvangt de aankoopprijs uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de goederen retour op uw bankrekening.

10.RUILEN ONLINE AANKOOP

10.1 Een artikel omruilen kan alleen in de winkel.

11. VOORWAARDEN BIJ RUILEN EN RETOURNEREN VAN INTERNETBESTELLINGEN:

11.1. Binnen 14 dagen nadat uw bestelling bij u is aangeboden voor aflevering.
11.2 . Het artikel is compleet, niet gebruikt, of beschadigd.
11.3 . Het artikel zit in de originele verpakking.

12. VERKEERD ARTIKEL ONTVANGEN OF DEFECT AANGELEVERD

12.1.Heeft u een verkeerd artikel ontvangen? Of is het door u bestelde artikel defect? Neem dan contact op met ons. De gegevens van de Pronorm van uw keuze staan op uw bestelbevestiging. Profnorm zorgt er in overleg met u voor, dat dit naar uw tevredenheid opgelost wordt.

13. MIJN ACCOUNT

13.1. Voor niet rekening klanten geldt: Om een artikel te kunnen bestellen, dient u eerst een account aan te maken. We hebben uw gegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren en om u hierover op de hoogte te kunnen houden.
U kunt uw gekozen gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken voor toekomstige bestellingen of het bijwerken van uw gegevens. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Lees hier meer over bij punt 14.1.
De Profnorm van uw keuze is voortaan uw servicepunt. U kunt daar terecht voor retouren, service en garantie, informatie over uw bestelling en andere vragen.

14. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

14.1. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de bestellingen goed af te kunnen handelen, of om uw vragen te kunnen beantwoorden. Deze vertrouwelijk informatie wordt niet aan derden verstrekt. U kunt uw gegevens altijd zelf aanpassen. Meer informatie vindt u in onze Privacy Policy

15. GARANTIE

15.1. Bij Profnorm heeft u altijd de standaard fabrieksgarantie op een product. Dit kan per merk en product verschillen. De fabrieksgarantie vindt u in de verpakking. De datum op de factuur geldt als ingangsdatum voor de garantie. U kunt aanspraak maken op fabrieksgarantie als geen sprake is van gebruikelijke slijtage, opzettelijke beschadiging of nalatigheid. Neem contact op met uw Profnorm voor meer informatie over garantieafwikkeling.

16. CONTACT OPNEMEN OVER ONLINE BESTELLING

16.1. Heeft u vragen over uw online bestelling of reservering? Dan kunt u terecht bij de Profnorm van uw keuze. De gegevens van deze Profnorm staan op de bestelbevestiging.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Op 't hof | technische groothandel | nederhemert | urk |veen


Artikel 1 – Op ’t Hof Deze algemene voorwaarden zijn van de drie vestigingen van Op ’t Hof | Technische Groothandel; Op ’t Hof Nederhemert B.V., Op ’t Hof Urk B.V. en Op ’t Hof Veen B.V. (hierna gezamenlijk: Op ’t Hof). Op ’t Hof is een technische groothandel, zij verhuurt materiaal en apparatuur, verricht keuringen, etc. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere (mondeling of schriftelijk) aanbieding, offerte en overeenkomst (ook die op afstand worden gesloten via de webshop) tussen Op ‘t Hof en een Wederpartij. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle rechtsverhoudingen van Op ‘t Hof met derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken. 

2. De Wederpartij van Op ‘t Hof kan een bedrijf zijn of een consument, dat is de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Voorwaarden die alleen betrekking hebben op de consument worden als zodanig benoemd in deze voorwaarden. 

3. Als de overeenkomst met Op ‘t Hof op afstand wordt gesloten via internet (de webshop), wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal Op ‘t Hof – voordat de overeenkomst wordt gesloten – aangeven op welke wijze de Wederpartij kennis kan nemen van deze algemene voorwaarden. Op ‘t Hof kan de algemene voorwaarden via de e-mail ter beschikking stellen van de Wederpartij op zo’n manier dat hij deze voorwaarden op een eenvoudige manier kan opslaan. 

4. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk gebeurt én Op ‘t Hof schriftelijk instemt met een afwijking. 

5. Op ’t Hof sluit de toepasselijkheid van eventuele algemene of (inkoop)voorwaarden van Wederpartij uitdrukkelijk uit. Die zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding met Op ‘t Hof. 


Artikel 3 – Het aanbod en de (totstandkoming van de) overeenkomst 

1. De door Op ‘t Hof uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn 30 dagen geldig, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. 

2. Het aanbod van Op ‘t Hof bevat duidelijk informatie voor de consument over diens rechten en verplichtingen die verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod. 

3. De prijzen zoals door Op ‘t Hof opgenomen in een aanbod zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. 

4. De Wederpartij is verplicht alle gegevens en stukken die Op ‘t Hof naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitbrengen van een offerte tijdig en volledig ter beschikking te stellen. Dit geldt ook voor gegevens waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het kunnen uitbrengen van een deugdelijke offerte. 

5. Indien de Wederpartij de in lid 4 van dit artikel genoemde verplichting niet, niet-tijdig of onvolledig nakomt, is Op ‘t Hof gerechtigd de offerte eenzijdig aan te passen. De Wederpartij is verplicht dit hogere bedrag aan Op ‘t Hof te voldoen. 

6. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een offerte of aanbieding van Op ‘t Hof waarin een kennelijke fout of vergissing staat. 

7. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod van Op ‘t Hof en het voldoen aan eventuele daarbij gestelde voorwaarden en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. 

8. Als de consument het aanbod langs elektronische weg (webshop) heeft aanvaard bevestigt Op ‘t Hof zo spoedig mogelijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Op ‘t Hof is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

9. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt treft Op ‘t Hof passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data. Ook zorgt Op ‘t Hof voor een veilige webomgeving. Dit geldt ook indien de Wederpartij elektronisch kan betalen. 

10. Op ‘t Hof zal uiterlijk bij levering van de bestelling aan de consument de volgende informatie meesturen: a. het bezoekadres van Op ‘t Hof waar de consument met klachten terecht kan; 

    b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het ontbindingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het ontbindingsrecht; 

    c. de informatie over garanties en service na aankoop; 

    d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, de eventuele bezorgingskosten en de wijze van betaling; 

    e. indien de consument een ontbindingsrecht heeft, een formulier voor ontbinding. 

11. Aanbiedingen of offertes van Op ’t Hof gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 


Artikel 4 – Ontbinding & bedenktijd (consumenten) 

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de online aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Op ‘t Hof mag de consument vragen naar de reden van ontbinding. 

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. 

3. Tijdens de bedenktijd is de consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. 

4. De consument is jegens Op ‘t Hof aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de consument op een zodanige manier met het product is omgegaan dat er niet meer is voldaan aan het in lid 3 gestelde. 


Artikel 5 – Uitoefening ontbindingsrecht 

1. Als de consument gebruik maakt van het ontbindingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Op ‘t Hof op ondubbelzinnige wijze. 

2. De consument is verplicht om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de in lid 1 bedoelde melding, het product naar Op ‘t Hof terug te sturen of bij Op ‘t Hof terug te brengen. 

3. De consument is verplicht het volledige product met eventuele toebehoren in originele staat en verpakking te retourneren. 

4. Zowel het risico als de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het ontbindingsrecht ligt bij de consument. Hij kan Op ‘t Hof daar niet op aanspreken. 

5. De kosten die gepaard gaan met het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument. 


Artikel 6 – Verplichtingen van Op ‘t Hof bij ontbinding 

1. Als de consument gebruik maakt van het ontbindingsrecht en dit meldt aan Op ‘t Hof, stuurt Op ‘t Hof zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. 

2. Op ‘t Hof vergoedt de bewuste betaling van de consument met betrekking tot het geretourneerde product direct zodra de consument het product heeft geretourneerd en door Op ‘t Hof is ontvangen én de consument alle verplichtingen is nagekomen. 


Artikel 7 – Looptijd en levertijd 

1. De overeenkomst tussen Op ‘t Hof en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Op ‘t Hof eerst schriftelijk in gebreke te stellen. Op ‘t Hof dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 


Artikel 8 – Opschorting en ontbinding 

1. Op ‘t Hof is bevoegd de nakoming van de verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten indien daar gronden voor zijn. 

2. Indien de ontbinding van de overeenkomst aan de Wederpartij kan worden toegerekend, is de Wederpartij jegens Op ‘t Hof aansprakelijk voor alle schade, indirecte schade daaronder begrepen. 

3. Indien Op ‘t Hof tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is hij uit dien hoofde jegens de Wederpartij niet gehouden tot vergoeding van welke schade dan ook. 

4. Indien aan de Wederpartij surséance van betaling is verleend (of een aanvraag daartoe is gedaan) of hij in staat van faillissement verkeert (of een verzoek daartoe is gedaan), is Op ’t Hof gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel een bestelling te annuleren, zonder dat Op ’t Hof jegens de Wederpartij aansprakelijk is en zonder enige verplichting tot betaling van een schadevergoeding. De vorderingen van Op ‘t Hof op de Wederpartij zijn dan onmiddellijk opeisbaar. 

5. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, is de Wederpartij gehouden de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde manuren aan Op ’t Hof te betalen. 


Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst en prijsverhoging 

1. Op ‘t Hof staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Als het gaat om door Op ’t Hof uitgevoerde keuringen staat Op ’t Hof niet in voor de bruikbaarheid en veiligheid van de in het kader van de overeenkomst gekeurde machines en/of materialen. Wederpartij stemt hier nadrukkelijk mee in en begrijpt dat een keuring een momentopname betreft. 

2. Op ‘t Hof verzendt alle bestellingen, indien op voorraad, uiterlijk binnen één werkdag na ontvangst van de betaling. Als de bestelde producten niet op voorraad zijn, informeert Op ’t Hof de Wederpartij de volgende werkdag over de te verwachten levertermijn. Op ’t Hof is gerechtigd om verzendkosten in rekening te brengen bij de Wederpartij. 

3. Als plaats van levering van het product geldt het adres dat de Wederpartij aan Op ‘t Hof kenbaar heeft gemaakt. 

4. Het risico van beschadiging en vermissing van producten tijdens het bezorgingstraject berust bij Op ‘t Hof. 

5. Op ‘t Hof heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

6. Op ‘t Hof is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en een uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. 

7. Indien Op ‘t Hof gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Op ‘t Hof ter beschikking heeft gesteld. 

8. Indien Op ‘t Hof bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Op ‘t Hof gerechtigd de prijs eenzijdig te verhogen bij kostenverhogende omstandigheden. Indien Op ’t Hof gebruik maakt van deze bevoegdheid heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden als de prijsstijging meer bedraagt dan 10% van het oorspronkelijke bedrag en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. 

9. Ter uitvoering van de overeenkomst en in het belang van Op ‘t Hof is het voor Op ‘t Hof noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Op ‘t Hof zal deze persoonsgegevens verwerken conform de eisen die daaraan gesteld worden. Zij zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is en zal de gegevens niet langer bewaren dan nodig. 


Artikel 10 – Verhuur 

1. De huurprijzen van de door Op ’t Hof verhuurde materialen en machines zijn exclusief btw en exclusief eventueel benodigde accessoires. 

2. Op ’t Hof gaat er bij de huurprijzen vanuit dat de Wederpartij de materialen en machines afhaalt bij één van de vestigingen van Op ’t Hof. Indien Op ’t Hof zorgdraagt voor het transport is Wederpartij verplicht deze kosten aan Op ’t Hof te voldoen. 

3. De Wederpartij is verplicht de gehuurde materialen en machines zorgvuldig te gebruiken, het dagelijks onderhoud te verrichten, alle (veiligheids)voorschriften en instructies in acht te nemen en te handelen als een goed huurder. Op ’t Hof is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet in acht nemen van de hier genoemde 

verplichting door de Wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden. 

4. Alle door Op ’t Hof verhuurde materialen en machines blijven eigendom van Op ’t Hof. Het is de Wederpartij verboden gehuurde materialen en machines te verkopen, te verhuren of op een andere manier in gebruik te geven aan derden. Indien de Wederpartij zich niet aan dit verbod houdt verbeurt zij aan Op ’t Hof een direct opeisbare boete van € 25.000,- en zij is daarnaast aansprakelijk voor alle door Op ’t Hof te lijden schade. Dit laat onverlet de verplichting van de Wederpartij om de gehuurde materialen en machines bij Op ’t Hof te retourneren. 

5. De Wederpartij is verplicht de gehuurde materialen en machines in dezelfde staat, compleet en gereinigd bij Op ’t Hof in te leveren. 

6. De Wederpartij is jegens Op ’t Hof aansprakelijk voor beschadiging, vermissing en/of diefstal van de gehuurde materialen en machines. Verder is de Wederpartij verplicht om Op ’t Hof per omgaande op de hoogte te stellen indien zo’n evenement zich voordoet en alle medewerking te verlenen die nodig is. 


Artikel 11 – Betaling 

1. Betaling van producten die op afstand zijn besteld (webshop) geschiedt direct via iDEAL. 

2. Betaling van overige facturen dient de Wederpartij, zonder verrekening of opschorting, te doen binnen 14 dagen na de factuurdatum, door overmaking van het betreffende bedrag op de bankrekening van Op ‘t Hof onder vermelding van het betalingskenmerk. Op ‘t Hof is gerechtigd om periodiek te factureren. 

3. Op ‘t Hof is gerechtigd een vooruitbetaling van maximaal 50% van het factuurbedrag te verlangen. 

4. Bij niet-tijdige betaling door de Wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat Op ‘t Hof eerst een ingebrekestelling hoeft te versturen. Vanaf het moment van intreden van verzuim maakt Op ‘t Hof aanspraak op de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling en op de buitengerechtelijke incassokosten. 

5. Bij niet-tijdige betaling door de consument zal Op ‘t Hof hem wijzen op de te late betaling. De consument krijgt dan een aanvullende termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de consument dan nog steeds niet overgaat tot betaling van het verschuldigde, maakt Op ‘t Hof aanspraak op de wettelijke rente. Ook is Op ‘t Hof dan gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten bij de consument in rekening te brengen volgens het daarvoor geldende “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 4 Burgerlijk Wetboek. 

6. Wanneer de Wederpartij het niet eens is met een factuur, heeft hij gedurende 14 dagen het recht om zich hierover schriftelijk of per e-mail bij Op ‘t Hof te beklagen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Wederpartij geacht akkoord te zijn met de factuur en de door Op ’t Hof geleverde producten en/of diensten. 

7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij jegens Op ’t Hof niet op. 


Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Op ‘t Hof in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Op ‘t Hof totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Op ‘t Hof gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen, uitgezonderd huur. 

2. Het is de Wederpartij niet toegestaan de door Op ‘t Hof geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, door te verkopen, als betaalmiddel te gebruiken, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Op ‘t Hof veilig te stellen. 

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Op ‘t Hof daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

5. Voor het geval Op ‘t Hof zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke toestemming aan Op ‘t Hof en door Op ‘t Hof aan te wijzen derden om de plaatsen te betreden waar de eigendommen van Op ‘t Hof zich bevinden en die zaken terug te nemen. 


Artikel 13 – Garanties, onderzoek en reclame 

1. De door Op ‘t Hof te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daar op het moment van levering redelijkerwijs aan gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. 

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode welke bij aflevering gemeld wordt en gaat in na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Op ‘t Hof verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 

3. Gebreken die ontstaan door normale slijtage of na ondeskundig dan wel onjuist gebruik c.q. onderhoud of doordat de Wederpartij zelf 

wijzigingen aanbrengt vallen buiten de garantie. 

4. De Wederpartij kan zich slechts op garantie beroepen indien hij al zijn verplichtingen jegens Op ’t Hof is nagekomen. 

5. De garantieverplichting van Op ’t Hof jegens de Wederpartij gaat niet verder dan de levering van een nieuw onderdeel ter vervanging van het defecte onderdeel dat onder de garantie valt. 

6. De Wederpartij is gehouden het geleverde op zijn kosten te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

7. Eventuele klachten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Op ‘t Hof te worden gemeld. De melding dient een gedetailleerde omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Op ‘t Hof in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Op ‘t Hof in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt of de Wederpartij geen gevolg heeft gegeven aan de in lid 6 van dit artikel weergegeven verplichting, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. 


Artikel 14 – Aansprakelijkheid 

1. Door Op ‘t Hof wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens het geval dat Op ‘t Hof toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst én de Wederpartij Op ‘t Hof onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Op ‘t Hof na die ingebrekestelling toerekenbaar tekort blijft schieten waardoor de Wederpartij schade lijdt. 

2. Iedere aansprakelijkheid van Op ‘t Hof, op welke grondslag dan ook, is per gebeurtenis beperkt tot de directe schade van de Wederpartij en – alle gebeurtenissen bij elkaar – tot een maximumbedrag van € 2.500,-. 

3. Op ‘t Hof is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de Wederpartij, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. In geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 

4. Op ‘t Hof is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat in de periode dat Op ‘t Hof als gevolg van overmacht niet in staat is zijn verplichting(en) jegens de Wederpartij na te komen. 

5. Op ‘t Hof is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is als gevolg van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door de Wederpartij aan Op ‘t Hof zijn verstrekt. 

6. De Wederpartij vrijwaart Op ’t Hof voor aanspraken van derden met betrekking tot de door Op ’t Hof geleverde goederen of verstrekte diensten. 


Artikel 15 – Overmacht 

1. Op ‘t Hof is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. 

2. Onder overmacht in deze algemene voorwaarden wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Op ‘t Hof geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Op ‘t Hof niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De verplichting tot betaling van geld door de Wederpartij aan Op ‘t Hof is nadrukkelijk geen grond voor overmacht. 

3. Als duidelijk is dat de situatie van overmacht langer dan twee (2) maanden zal duren c.q. heeft geduurd, dan heeft de andere partij het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder daarbij schadeplichtig te zijn. 


Artikel 16 – Klachten 

1. In het geval van klachten zijdens de Wederpartij over de wijze waarop Op ‘t Hof de overeenkomst heeft uitgevoerd, dienen deze onverwijld na constatering, schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij Op ‘t Hof. 

2. Een oplossing voor een klacht zal altijd schriftelijk aan de Wederpartij worden bevestigd. 

3. Als er geen oplossing kan worden bereikt over de klacht of het geschil, dan kan de Wederpartij het geschil voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter. 


Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Bij geschillen aangaande de tussen partijen gesloten overeenkomst, is de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle bij uitsluiting bevoegd om van zo’n geschil kennis te nemen en daarover te beslissen. 


Op ’t Hof | Technische Groothandel 

Website: www.opthofbv.nl 

E-mail: info@opthofbv.nl 

Tel: 0418 - 553410